Đề thi lý thuyết lái xe ở California 2020 — DMV Written Test Vietnamese 2020

T?ng h?p ton b? ?? thi tr?c nghi?m l thuy?t li xe ? California M? 2020( california dmv vietnamese), bao g?m nhi?u ti?u bang khc nhau. S? gip ??nh hnh v cho b?n s? kh?i ??u thu?n l?i trong hnh trnh gian nan l?y b?ng li xe ? M?. D??i ?y l t?ng h?p cc ?p n l thuy?t thi li xe ? California, Texas, Maryland, Seattle, Washington, Georgia, Minnesota, Pennsylvania, Virginia,? cc b?n c th? xem video ho?c t?i v? my tnh, ?i?n tho?i ?? h?c. Ngoi ra s? c?p nh?p cho cc b?n video th?c hnh li xe t?i M?, ???c vi?t ha ?? cc b?n c th? n?m b?t cch ch?y xe ngoi giao l? ph?c t?p, thm t? tin. Cc b?n nh? SUBSCRIBE knh c?a mnh T? H?C LI XE ? M? ?? c?p nh?t video m?i nh?t nh.

https://dailymotion.com/playlist/x6mv7n

Ngoi ti?u bang California th mnh v?a ra ph?n m?i cho ti?u bang Texas, c?ng l n?i c nhi?u ng??i Vi?t sinh s?ng, m?i b?n qua bn ny ?? h?c nh: https://medium.com/@tuhoclaixeomy/%C4%91%E1%BB%81-thi-l%C3%BD-thuy%E1%BA%BFt-l%C3%A1i-xe-texas-m%E1%BB%B9-2019-b%E1%BA%A3o-%C4%91%E1%BA%A3m-%C4%91%E1%BA%ADu-guarantee-satisfaction-212203a1685

1. ?? thi l thuy?t li xe ti?ng vi?t California 2020 ? california dmv vietnamese practice test

Cc b?n c th? xem video ?? thi tr?c nghi?m li xe California m?i nh?t, g?m c 4 ph?n v?i h?n 200 cu h?i, ??m b?o h?c xong l n?m ch?c kh? n?ng ??u h?n 90%. B?n ??ng ch? quan ch? h?c 88 cu c ??y trn m?ng, n ch?a ??y ?? ?u, b?n nn h?c thm t?i ?y. Tin mnh ?i, n?u b?n khng mu?n ph?i thi ?i thi l?i nhi?u l?n.

?? thi l thuy?t li xe California 2020 ph?n 1 ? Vietnamese DMV Practice Test Part 1: https://dai.ly/x7h8g9r

?? thi l thuy?t li xe California 2020 ph?n 2: https://dai.ly/x7sdupw

?? c th? h?c v tr? l?i cc cu h?i thi ? california dmv sample test vietnamese- th cc b?n tr??c h?t nn xem s? qua, ng qua cu?n s? tay california dmv handbook vietnamese . Xem ho?c t?i v? t?i ?y: http://bit.ly/SotayDMVTiengViet

C?u trc bi thi california dmv sample test vietnamese g?m c 2 ph?n, ? l ph?n bi?n bo giao thng ? ph?n ny kh d?, b?n ch? c?n h?c kho?ng h?n ch?c lo?i bi?n bo l ok ??u r?i. Ph?n cn l?i l l thuy?t 36 cu, khng ???c sai qu 6 cu. M?t l?n ?ng ph b?n c th? thi 3 l?n, l?n ??u n?u r?t s? ???c thi ti?p 2 l?n n?a. Trong tr??ng h?p xui x?o b? r?t, b?n c th? ni v?i gim thi ?Could i review my exam paper ?? T?c l ?tao mu?n xem l?i bi thi c?a tao? ( Ti?ng Anh c?a mnh c?ng tm t?m nn khng bi?t v?n ph?m ?ng khng, khng th tha th? :D). Gim kh?o d? tnh s? ok v ni v?i b?n ch? ???c php xem ? ?y, khng mang v? v khng dng ?i?n tho?i ?? ch?p l?i. Ok thi c? t? t? m xem v h?c thu?c cc l?i sai. C? nh? th? ??n l?n th? 3 cc b?n c th? t? tin v d? dng ??u h?n. N?u ai xui x?o thi 3 l?n v?n khng ??u, th l do cc b?n ch?a hi?u lu?t. ??ng c? g?ng h?c v?t, hy h?c hi?u nh. V l?u n?u cc b?n khng v?ng th t?t nh?t ??ng nn thi my tnh, v n?u khng quen dng s? gy tr? ng?i, m?t khi ch?n ?p n d ?ng d sai, b?n c?ng khng ???c ch?n l?i. Cn thi gi?y, b?n c nhi?u th?i gian suy ngh?, bi xa ch?n ?i ch?n l?i, s? d? dng h?n.

?? thi l thuy?t li xe California 2020 ph?n 3 ? california dmv vietnamese written test part 3: https://dai.ly/x7sdupu

?? thi l thuy?t li xe California 2019 ph?n 4- ca dmv vietnamese sample test part 4: https://dai.ly/x7sdupx

V ti?p theo ? l ?? thi l thuy?t li xe California 2020 ph?n 5 c gi?i ?p, gi?i thch lun ( california dmv test questions in vietnamese part 5 with answer sheet and explanation): https://dai.ly/x7sdupt

9

No Responses

Write a response